Usluge Mesna kancelarija Izvodi iz matičnih knjiga

Izvodi iz matičnih knjiga

 
Naziv usluge

 
Izvod iz matične knjige
  • rođenih
  • venčanih
  • umrlih
 
Organ zadužen za sprovođenje

 
Sekretarijat za opštu upravu grada Pančeva - Mesna kancelarija Banatsko Novo Selo
 
 
Nadzorni organ

 
 
 
Opis

 
Matične knjige su javne isprave o ličnim stanjima građana u koje se upisuju činjenice o rođenju, braku i smrti i druge činjenice predviđene zakonom, kao i promene u vezi sa ovim činjenicama. Stoga se o ličnim stanjima građana vode matična knjiga rođenih, matična knjiga venčanih i matična knjiga umrlih.

Mesna kancelarija vrši i upis u Matične knjige rođenih dece koja su rođena u bivšim Jugoslovenskim republikama, kao i dece rođene u inostransvu.

U Mesnoj kancelariji možete izvršiti uvid i upis u birački spisak, gde se uvid obavlja u prostorijama MK, a potrebno je poneti ličnu kartu.

 
Gde i kako

 
Zahtev za izdavanje izvoda iz matične knjige rođenih / venčanih / umrlih podnosi zainteresovano lice nadležnom organu uprave po mestu vođenja matične knjige u kojoj je izvršen upis činjenice rođenja. Uz zahtev se plaća Republička administrativna taksa u propisanom iznosu od 310,00 dinara na račun primaoca: 840-742221843-57 sa pozivom na broj: model 97 broj 02-226 (Primalac: Republika Srbija, svrha uplate: Republička administrativna taksa), kao i Gradska administrativna taksa u propisanom iznosu od 85,00 dinara na račun primaoca: 840-742241843-03 sa pozivom na broj: model 97 broj 03-226 (Primalac: Grad Pančevo, svrha uplate: Gradska administrativna taksa), osim za izvode iz matičnih knjiga rođenih koje se vode u konzularnim predstavništvima, za koje se plaća taksa u skladu sa Zakonom o saveznim administrativnim taksama. Upis u Matične knjige rođenih dece koja su rođena u bivšim Jugoslovenskim republikama, kao i dece rođene u inostransvu oslobođen je plaćanja taksi. Taksa se ne plaća u slučajevima iz člana 19. Zakona o republičkim administrativnim taksama.
 
 
Pravna podloga

 
 
Vrh