Администрација Права грађана

Права грађана

Грађани у Месним заједницама могу задовољити заједничке потребе и интересе путем:

 • покретања иницијативе за доношење и измену прописа и општих аката из надлежности општине;
 • покретања иницијативе за изградњу, одржавање и кориштење локалних путева и других комуналних објеката и начина обезбеђивања финансијских средстава за ту намену;
 • покретање иницијативе за комунално уређење насеља, одржавање чистоће улица, уређење и одржавање зелених површина;
 • заштите и унапређења животне средине;
 • покретања иницијативе за издвајање, спајање и припајање насељених места из састава општине;
 • одржавања и кориштења пословног простора датог на употребу Месној заједници;
 • задовољавања потреба и интереса у области цивилне заштите, односно заштите од елементарних и других непогода;
 • организовања хуманитарних акција за кориснике социјалне помоћи и друге социјалне категорије грађана;
 • реализовања заједничких потреба у области културе, физичке културе, организовања културних манифестација и спортских такмичења;
 • расписивања и спровођења референдума.

Статутом и другим актима Месне заједнице може се предвидети задовољавање и других потреба од непосредног интереса за грађане.

Сваки грађанин са пребивалиштем на подручју Месне заједнице који је навршио 18 година живота има право да бира и да буде биран у Савет Месне заједнице.

Сваки грађанин може предложити само једног кандидата за члана Савета месне заједнице.

Иницијативу за разматрање, односно решавање, одређених питања из оквира права и дужности Месне заједнице може покренути сваки грађанин, сам или заједно са другима, чије је пребивалиште на подручју Месне заједнице, у складу са Законом, Статутом Општине и Статутом Месне заједнице.

Сваки грађанин Месне заједнице има право да, сам или заједно са другим грађанима Месне заједнице, поднесе петицију Савету Месне заједнице којом тражи да се:

 • донесе или покрене поступак за доношење или измену и допуну правног акта из надлежности Месне заједнице,
 • преиспита рад органа Месне заједнице, као и неправилан однос запослених у Месној заједници.

Администрација:

 • 1
 • 2
 • 3

Избор језика:

LatinicaЋирилица
Vrh