Администрација Месна заједница Учешће у развоју града

Учешће у развоју града

У циљу што квалитетнијег и свеобухватнијег задовољавања заједничких потреба и интереса грађани имају права и дужност да разматрају средњорочне и годишње програме уређења грађевинског земљишта, Средњорочне и Дугорочне програме одржавања, заштите и развоја путева и планова и програме рада на изради просторних и урбанистичких планова.

На програме из претходног става, грађани дају мишљења и предлоге непосредно или путем својих органа.

Савет месне заједнице дужан је да благовремено информише грађане о чињеницама и подацима потребним за припремање, доношење и остваривање програма развоја из члана 14. овог Статута и да обезбеди координацију и усаглашавање циљева и интереса у месној заједници са циљевима и интересима субјеката програмирања.

Ако се укаже потреба да о појединим питањима из претходног става буде укључен најшири круг грађана ради постизања договора о основним елементима развоја, савет месне заједнице је дужан да организује јавне расправе.

Vrh