Приходи

Средства месне заједнице су:

  1. средства која општина пренесе месној заједници;
  2. средства која грађани обезбеђују самодоприносом и на други начин;
  3. средства од накнаде за услуге
  4. поклони, донације и друга средства.

О обезбеђивању и коришћењу средстава којима располаже месна заједница грађани одлучују преко органа месне заједнице.

Грађани имају право да остварују контролу и буду информисани о трошењу средстава месне заједнице.

Комисија од 3 члана, коју образује савет месне заједнице најмање два пута годишње обавештава грађане о трошењу средстава.

Месна заједница је корисник државне имовине Републике Србије и може да располаже том имовином у складу са Законом, тј. може је користити, пренети право коришћења на друга лица, дати је у закуп, стављати хипотеку на истој уз сагласност надлежног републичког органа у складу са законом.

Средства за задовољавање заједничких потреба и интереса у месној заједници утврђују се финансијским планом који доноси савет месне заједнице.

Финансијским планом одређује се висина средстава, избор и начин њиховог прибављања, намене и начин трошења средстава.

Коначан обрачун утрошених средстава исказује се завршним обрачуном који доноси савет месне заједнице.

Средства месне заједнице воде се на посебном рачуну код Службе за платни промет и финансијски надзор.

О располагању средствима месне заједнице одлучује савет месне заједнице.

Контролу располагању средствима месне заједнице, врше грађани путем посебних комисија, Службе за платни промет и финансијски надзор и других овлашћених органа.

У складу са програмом развоја месне заједнице, самодопринос се може увести за месну заједницу или део месне заједнице.

Средства самодоприноса могу се удружити са средствима самодоприноса других месних заједница када се ради о задовољавању заједничких потреба грађана.

Самодопринос се уводи под условима, и на начин и по поступку утврђеним законом и Статутом Града.

Vrh