Послови

У Месној заједници грађани одлучују о солидарном задовољавању заједничких интереса и потреба у областима:

  • уређење насеља (путеви, улице, тротоари, ПТТ објекти и електроенергетски објекти; иницирање решавања комуналних питања; обезбеђивање средстава за комуналну изградњу) и друго;
  • заштита и унапређење животне средине (активности на изградњи комуналних објеката, озелењавање и очување природе, покретање иницијативе за тражење решења заштите средине и друго);
  • снабдевање грађана (организовање услужних и занатских делатности, организовање потрошачких задруга и друго);
  • социјално-хуманитарне активности (брига о деци, старим и болесним грађанима, превенција против асоцијалних појава младих - дрога, криминалитет, алкохолизам и друго...;
  • ванинституционална брига о социјалним категоријама становништва (акција збрињавања, пружања помоћи сиромашним и друго);
  • стварање бољих услова живота и рада грађана;
  • активности на увођењу и реализацији месног самодоприноса;
  • учешће у предузимању мера у случају елементарних непогода и других непогода и стварање услова за њихово отклањање.

Месна заједница обавља и послове које грађани утврде и које јој град Панчево и друге институције повере. 

Vrh