Одлучивање

Радни људи и грађани у месној заједници одлучују:

  1. референдумом;
  2. писменим изјашњавањем
  3. грађанска иницијатива
  4. збор грађана и
  5. преко органа месне заједнице.

1. Референдум

Референдум је начин непосредног изјашњавања грађана, односно одлучивања о питањима која су од значаја за грађане месне заједнице, о питањима која су предвиђена законом, Одлуком о образовању месне заједнице и Статутом Града.

Предлог за расписивање референдума Савету месне заједнице може поднети:

  • најмање 10% уписаних бирача са територије месне заједнице;
  • 1/3 Савета месне заједнице;

Савет је дужан да расправља о сваком предлогу за расписивање референдума и о томе обавести предлагача. Савет је дужан да распише референдум уколико захтев за то поднесе најмње 1/3 од укупног броја уписаних бирача у месној заједници.

Акт о расписивању референдума садржи нарочито: назначење територије за коју се референдум расписује, акт, односно питање о коме се грађани изјашњавају; датум спровођења референдума и време одређено за изјашњавање на референдуму.

Акт о расписивању референдума објављује се на огласној табли месне заједнице. Од дана расписивања до дана спровођења референдума не може протећи мање од 15 ни више од 90 дана. Референдум се расписује и спроводи на начин и по поступку како је то регулисано законом.

Ако грађани референдумом нису потврдили акт, односно нису се изјаснили за питање које је било предмет изјашњавања, о том акту, односно питању не може се поново одлучивати на референдуму у року краћем од 6 месеци од дана гласања на референдуму.

2. Грађанска иницијатива

Грађани који имају бирачко право и пребивалиште на територији општине имају право да путем грађанске иницијативе предложе Скупштини доношење аката којима ће се уредити одређено питање из изворног делокруга Града, доношење или промену Статута и других аката, расписивање референдума и решавање других питања у складу са законом и Статутом.

О предлогу из става 1. овог члана Скупштина је дужна да одржи расправу и достави образложен одговор грађанима у року од 60 дана од добијања предлога. За покретање грађанске иницијативе потребно је најмање 10% потписа бирача прикупљених на начин и по поступку утврђеном законом. О предлогу за који су прикупљени потписи из претходног става Скупштина одлучује већином гласова од укупног броја одборника, на начин и по поступку утврђеном Пословником Града.

3. Збор грађана

Збор грађана сазива се за територију месне заједнице ради расправљања питања од интереса грађана месне заједнице. Ако се ради о питањима од интереса за грађане месне заједнице, збор грађана сазива орган месне заједнице на сопствену иницијативу, на иницијативу одборника или најмање 10% грађана са територије месне заједнице. Збор грађана већином гласова присустних усваја захтеве и предлоге и упућује их органима или службама Града.

Органи и службе Града су дужни да у року од 60 дана од одржавања збора грађана размотре захтеве и предлоге са збора и о њима заузму став, односно донесу одговарајућу одлуку или меру и о томе обавесте грађане. Начин сазивања збора грађана, његов рад, као и начин утврђивања ставова збора уређује се посебном одлуком Скупштине.

Vrh