Јавност рада

Рад органа месне заједнице је јаван. Савет месне заједнице је дужан да предузме све мере да грађани буду правовремено и тачно информисани о свим питањима у месној заједници.

Јавност рада у месној заједници се обезбеђује:

  • јавним одржавањем седница Савета месне заједнице и његових радних тела;
  • изношењем на јавну дискусију одлука и материјала, који се пре усвајања морају изнети на јавну дискусију предвиђену овим Статутом и другим актима месне заједнице;
  • преко средстава јавног информисања;
  • објављивањем одлука и других аката месне заједнице и њених органа путем истицања на видном месту или на други начин.
Vrh