Администрација Документа Пословник о раду

Пословник о раду


         

            На основу члана 45. Статута Месне заједнице Банатско Ново Село, Скупштина Месне заједнице Банатско Ново Село на седници одржаној 27.08.2012. године,  донела је

 

П  О  С  Л  О  В   Н  И  К 

СКУПШТИНЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАНАТСКО НОВО СЕЛО

 

 

И  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

 

            Овим Пословником уређује се конституисање, организација и рад Скупштине Месне заједнице «Банатско Ново Село» из Банатског Новог Села (у даљем тексту:Скупштина) и њених радних тела.

 

Члан 2.

 

            Одредбе овог пословника обавезују чланове Скупштине и сва друга лица која учествују у раду или само присуствују седницама Скупштине.

 

Члан 3.

 

            Седнице Скупштине  одржавају се по потреби, а најмање једном у три месеца.

 

Члан 4.

 

            За пуноважан рад и одлучивање на седници Скупштине  потребно је присуство већине од укупног броја чланова Скупштине.

             Скупштина Месне заједнице одлучује већином гласова присутних чланова  Скупштине, уколико законом, Статутом Месне заједнице или Одлуком о месним заједницама на територији града Панчева није одређено да се о појединим питањима одлучује већином гласова од укупног броја чланова Скупштине.

 

Члан 5.

           

            Већина гласова од укупног броја чланова Скупштине потребна је при одлучивању о:

  1.програму рада месне заједнице и финансијском плану,

             2. извештају о раду и завршном рачуну месне заједнице,

              3. опозиву једног или више чланова Скупштине, и

  4. именовању и разрешењу председника и заменика председника  Скупштине.

 

ИИ  КОНСТИТУИСАЊЕ СКУПШТИНЕ

Члан 6.

 

            Конститутивну седницу Скупштине сазива председник Скупштине из претходног сазива у року од 20 дана од дана утврђивања коначних резултата избора.

 

Ако  председник Скупштине из претходног сазива  не сазове конститутивну седницу  у  предвиђеном року, седница се може сазвати на предлог 1/3 новоизабраних чланова Скупштине.

До избора председника и заменика председника Скупштине седницом председава најстарији члан Скупштине.

На Конститутивној седници Скупштине потврђују се мандати нових чланова Скупштине.

Мандат нових чланова Скупштине почиње да тече даном потврђивања мандата.

 

Члан 7.

 

            Скупштина на истој седници бира председника и заменика председника Скупштине из реда својих чланова.

            Члан Скупштине може да учествују у предлагању само једног кандидата.

            За председника Скупштине изабран је кандидат који је добио већину гласова од укупног броја чланова Скупштине.

            Ако је предложено више кандидата, а ниједан није добио потребну већину, поновиће се избор, и то између два кандидата који су добили највећи број гласова.

            У другом кругу изабран је кандидат који је добио већину гласова од укупног броја чланова Скупштине.

            Ако ни у другом кругу ниједан од предложених кандидата не добије потребну већину гласова, понавља се изборни поступак, све док се не изврши избор председника.

           

Члан 8.

 

          Председник Скупштине након проглашења резултата избора преузима вођење седнице, а ако он није присутан вођење седнице преузима заменик председника.

 

Члан 9.

 

            Председнику Скупштине може престати функција и пре истека времена на који је изабран, уколико поднесе оставку или буде разрешен.

            Председник Скупштине подноси оставку у писаној форми, и о истој се не расправља и не одлучује, већ се само констатује.

            Мандат председнику Скупштине престаје даном одржавања седнице на којој је поднео оставку, односно на првој наредној седници Скупштине ако је оставку поднео између две седнице.

                       

Члан 10.

 

            Предлог за разрешење председника Скупштине, пре истека мандата, може поднети најмање 1/3 чланова Скупштине.

            Предлог из претходног става подноси се у писаној форми и мора бити образложен.

            Разрешење председника Скупштине врши се на начин и по поступку који је предвиђен за његов избор.

Члан 11.

 

До избора новог председника, Скупштином председава заменик председника Скупштине.

 

Члан 12.

 

            Председника Скупштине има заменик који га замењује у случајевима његове одсустности или спречености да обавља своју дужност, са свим правима и обавезама које има председник Скупштине.

Заменик председника Скупштине бира се и разрешава на исти начин као и председник Скупштине.

 

ИИИ  САЗИВАЊЕ  СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ

 

Члан 13.

 

            Седницу Скупштине  сазива председник Скупштине.

            Председник је дужан да сазове седницу на основу закључка Скупштине, на захтев 1/3 чланова Скупштине, као и на захтев Градоначелника.

            Ако председник Скупштине не сазове седницу у случајевима из претходног става, седницу може сазвати писаним путем 1/3 чланова Скупштине, а седницом председава најстарији присутни члан или овлашћени представник подносиоца захтева.

 

Члан 14.

 

            Седнице Скупштине сазивају се писаним путем.  

            Позив за седницу садржи место и време одржавања седнице.

Позив за седницу доставља се члановима Скупштине  најкасније два дана пре дана одређеног за одржавање седнице.

 

Члан 15.

 

            Председник Скупштине може у хитним случајевима да сазове седницу Скупштине  у року краћем од два дана, а дневни ред за ову седницу предложити на самој седници.

            У нарочито оправданим и хитним случајевима, председник или лице које га замењује  могу седницу заказати телефоном, факсом или електронском поштом.

            Председник Скупштине може одлучити да се седница Скупштине одржи и ако није присутна већина чланова Скупштине, а да одсутни чланови Скупштине гласају путем телефона или телефакса.

Уколико је седница одржана на начин из претходног става, чланови Скупштине  ће бити на првој редовној седници информисани о одлукама и разлозима заказивања хитне седнице.

 

 

Члан 16.

 

            Члановима Скупштине се уз позив доставља и предлог дневног реда, одговарајући материјал који се односи на дневни ред, као и записник са претходне седнице.

            Позив за седницу, ако је потребно са материјалом, по налогу председника Скупштине доставља се и другим лицима, која као известиоци о појединим тачкама учествују у раду Скупштине .

 

Члан 17.

 

            О техничкој обради и благовременој подели позива, као и о просторији и средствима потребним за нормалан рад на седници Скупштине стара се службено лице Месне заједнице.

 

Члан 18.

 

            Чланови Скупштине,  који су спречени да присуствују заказаној седници, дужни су да о томе, без одлагања, обавесте председника Скупштине или службено лице  Месне заједнице.

 

Члан 19.

 

            Предлог дневног реда саставља председник Скупштине.

            У предлог дневног реда, председник може унети и предлоге које су му доставили чланови Скупштине.

            Ако због обимности материјала председник Скупштине сматра, да све примљене предлоге и питања не треба унети у дневни ред на првој седници, већ да нека од њих треба разматрати на некој од наредних седница, обавестиће о томе чланове Скупштине  на самој седници приликом предлагања дневног реда.

 

ИВ ТОК СЕДНИЦЕ

 

Члан 20.

 

            Седницом Скупштине председава председник Скупштине.

            У случају његове одсутности и спречености, седницом председава заменик председника или члан кога Скупштина  изабере, са свим правима и обавезама које има председник Скупштине.

 

Члан 21.

 

            Након отварања седнице, а пре утврђивања дневног реда, председник Скупштине, по извештају службеног лица Месне заједнице, утврђује постојање кворума за рад.

            Ако се утврди да не постоји кворум потребан за рад, председник Скупштине одлаже седницу за одређени дан и сат, са истим дневним редом, о чему се писмено обавештавају само одсутни чланови Скупштине.

Члан 22.

 

            Пре преласка на дневни ред, усваја се записник са претходне седнице.

 

Члан 23.

 

            Пре утврђивања дневног реда, подноси се извештај о извршењу одлука донетих на претходној седници.

 

Члан 24.

 

            Скупштина утврђује дневни ред седнице на основу предлога председника Скуштине, достављеног уз позив за седницу.

            Сваки члан Скупштине може предложити допуну дневног реда и дужан је да исту образложи. О предлогу за допуну дневног реда одлучује Скупштина, без отварања расправе.

 

Члан 25.

 

            Дневни ред се утврђује већином гласова присутних чланова Скупштине.

            Једном утврђен дневни ред може се у току седнице изменити само закључком, без отварања расправе.

            Пошто председник Скупштине констатује да је дневни ред усвојен, прелази се на разматрање појединих тачака, по утврђеном редоследу.

            Скупштина може, на предлог председника или члана Скупштине, одлучити да се по појединим тачкама дневног реда води обједињена расправа.

            Након закључења обједињене расправе о свакој тачки дневног реда одлучује се појединачно.

            Питања која нису могла бити у потпуности размотрена и решена ставиће се на дневни ред следеће седнице.

Члан  26.

 

            На седницама Скупштине могу се разматрати и решавати само питања из надлежности Скупштине утврђена Статутом или другим прописом.

 

Члан  27.

 

            Ближе образложење питања које је на дневном реду даје председник или представник предузећа, установа, органа и организација, као и других лица у чијој је надлежности питање о коме се расправља.

            Ако се за тим укаже потреба известилац може бити и одређено стручно лице  у појединим областима.

 

Члан  28.

 

            Сваки члан Скупштине и одборник имају право да узму учешће у расправи и предложе доношење одлуке.

 

Члан  29.

 

            Председник Скупштине даје реч учесницима расправе по редоследу пријављивања и стара се да учесника у расправи нико не узнемирава.

            Нико на седници не може учествовати у расправи пре негоо што добије реч.

 

Члан 30.

 

            О поједином питању се расправља док има пријављених учесника у расправи.

 

Члан 31.

 

            Учесник у расправи, по истом питању, може највише два пута да добије реч.

 

Члан 32.

 

Учесник у расправи може да говори само о питању које је на дневном реду.         

           Ако се учесник у расправи удаљи од питања које је на дневно реду, председник Скупштине ће га опоменути и позвати да се држи тачке дневног реда.

            Уколико се учесник у расправи, и поред опомене, не придржава дневног реда, председник може да му одузме реч.

 

Члан 33.

 

            У расправи могу учествовати и остала лица која, по позиву, присуствују седници.

 

Члан 34.

 

            Ако је дневни ред седнице обиман, Скупштине може, на предлог председника, одлучити да се трајање појединих расправа временски ограничи.

 

Члан 35.

 

            Изузетно, члану Скупштине који жели да говори о повреди Пословника, председник Скупштине даје реч чим је затражи, с тим да члан Скупштине мора навести који члан Пословника је повређен и у чему се састоји повреда.

            Поводом изнетог мишљења из претходног става, Скупштина одлучује о повреди Пословника.

 

В   ОДЛУЧИВАЊЕ

Члан 36.

 

Гласање на седници Скупштине је јавно.

            Изузетно, Скупштина може одлучити да се гласа тајно.

 

 

 

Члан 37.

 

            Јавно гласање  се врши дизањем руке, тако што председник Скупштине прво позива чланове  да се изјасне ко је "ЗА" предлог, затим ко је "ПРОТИВ" предлога и најзад - ко се "УЗДРЖАО" од гласања.

           

Члан 38.

 

            После обављеног гласања, председник Скупштине утврђује резултат гласања и објављује да ли је предлог усвојен или одбијен.

 

                                                                       Члан 39.

 

            Тајно гласање врши се гласачким листићима који су исте величине, облика и боје и оверени печатом Месне заједнице.

            Када се гласа о предлогу који треба да се прихвати или одбије, чланови Скупштине заокружују на гласачком листићу реч „за“ или „против“.

            Гласачки листић спуштају у гласачку кутију, по прозивци.

                                                                                 

Члан 40.

 

Пре него што се приступи тајном гласању, Скупштина именује Комисију од три члана за утврђивање резултата гласања.

Утврђивање гласања врши се на следћи начин:

Један члан Комисије вади један по један гласачки листић из гласачке кутије, чита шта је на листићу написано, листић додаје другом члану Комисије, који исто тако чита листић и додаје га трећем члану, а овај га чита и бележи у списак садржину листића.

Неважећим се сматра гласачки листић који није попуњен, затим онај који је тако попуњен да се не може са сигурношћу утврдити да ли је члан Скупштине гласао „за“ или „против“, као и листић на коме је заокружено и „за“ и „против“

 

ВИ  РАДНА ТЕЛА СКУПШТИНЕ

 

Члан 41.

 

            Ради разматрања  и предлагања појединих питања из надлежности Скупштине могу се образовати комисије и друга радна тела.

 

Члан 42.

 

           Одлуком о образовању комисија и радних тела  ближе се уређује задатак повремених радних тела,састав,време на које се тело оснива и друга питања од значаја за њихов рад.

           

 

 

 

ВИ  УЧЕШЋЕ ОДБОРНИКА У РАДУ СКУПШТИНЕ

 

 

Члан 43.

 

            Скупштина обезбеђује учешће одборника у раду Скупштине,  и то:

            - обавештавањем о датуму одржавања и предлогу дневног реда седнице Скупштине,

            - омогућавањем учешћа у расправи и предлагању одлука и закључака Скупштине,  без права одлучивања,

            - давањем могућности да информише Скупштину о питањима и одлукама које Скупштина града разматра и доноси, а које су од непосредног интереса за живот и рад грађана месне заједнице.

           

 

ВИИ  ОДЛАГАЊЕ,  ПРЕКИДАЊЕ И ЗАКЉУЧИВАЊЕ СЕДНИЦА

 

Члан 44.

 

            Када председник Скупштине  утврди да се заказана седница из било ког разлога не може одржати у заказано време, одложиће седницу за одређени дан, а службено лице Месне заједнице ће о томе обавестити чланове Скупштине и друга лица, која су евентуално била позвана да присуствују седници.

 

Члан 45.

 

            Када услед обимности дневног реда или из других разлога не могу да се размотре све тачке дневног реда, заказаног дана Скупштина може донети закључак да се седница прекине и да се њен наставак закаже за одређени дан, о чему службено лице обавештава само одсутне чланове Скупштине.

 

Члан 46.

 

            Пошто су исцрпљене све тачке дневног реда председник Скупштине закључује седницу.

 

ВИИИ   ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА СЕДНИЦАМА

 

 

Члан 47.

 

            О реду на седници стара се председник Скупштине, односно лице које председава седницом Скупштине.

            Председник може члана Скупштине, који нарушава ред опоменути или му одузети реч.
            У случају теже повреде реда, Скупштина може, на предлог председника удаљити члана Скупштине са седнице .

            Осталим лицима која присуствују седници и која својим понашањем ремете ред, председник може наредити да се удаље.

 

 

ИХ  ЈАВНОСТ СЕДНИЦЕ

 

Члан 48.

 

            Седнице Скупштине су по правилу јавне.

            Скупштина може на предлог председника или чланова Скупштине одлучити да се седница одржи без присуства јавности или да се само о појединим питањима расправља и одлучује без присуства јавности.

            Одлука о предлогу из претходног става доноси се без расправе.

            Скупштина може одлучити да објави кратак извештај о раду на седници, као и одлуке донете на седници која је одржана без присуства јавности.

 

Х  ЗАПИСНИК

 

Члан 49.

 

            Записник на седницама води службено лице Месне заједнице или лице које одреди Скупштина.

 

Члан 50.

 

            У Записник се обавезно уносе:

            - време и место одржавања седнице,

            - име председавајућег,

            - број присутних чланова Скупштине,

            - имена оправдано и неоправдано одсутних чланова,

            - имена лица која су позвана да узму учешће у раду на седници Скупштине и присуствују седници,

            - дневни ред и кратак ток седнице са битним садржајем предмета о којима се водила расправа,

            - донети закључци, одлуке и друга акта Скупштине по свакој тачки дневног реда.

 

Члан 51.

 

            По завршеној расправи о сваком поједином питању дневног реда, зависно од врсте и карактера питања, председник утврђује текст одлуке.

            У случају потребе, Скупштина може ради бољег формулисања текста одлуке, закључака или препоруке, одредити да то учини један или група чланова, накнадно, а у складу са начелним ставовима утврђеним од стране Скупштине.

            Ако се у току расправе, на поднети предлог одлуке, ставе примедбе и предложе допуне, претходно се гласа о поднетим примедбама и предлозима, а ако се оне усвоје постају саствни део одлуке.

            Када постоји више примедби и допуна, гласање се врши према редоследу подношења.

Члан 52.

 

            Записник ће се израдити у довољном броју примерака најкансије три дана по одржаној седници.

            Записник потписује председник и записничар-службено лице Месне заједнице.

            Оригинал записника се чува у архиви Месне заједнице.

 

Члан 53.

 

            Седнице Скупштине могу се аудио снимати.

 

ХИ  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ         

 

Члан  54.

 

            Уколико овај пословник не регулише неко питање које се односи на поступак и организацију рада Скупштине, примењиваће се одредбе Статута, које регулишу одређено питање.

 

Члан  55.

 

            Измене и допуне Пословника врше се на начин његовог доношења.

 

Члан 56.

 

            Овај пословник ступа на снагу даном доношења.

 

 

                                                                                                         

 

ГРАД ПАНЧЕВО                                                  

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА Банатско Ново Село                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                       Предраг Шкаљак с.р.

БРОЈ: 222/12

Банатско Ново Село, 27.08.2012.                                        

 

 

 

 

 

Администрација:

  • 1
  • 2
  • 3

Избор језика:

LatinicaЋирилица
Vrh