Статут

 

 

На основу члана 92. Статута града Панчева ("Сл. лист града Панчева бр. 8/08 и 4/09) и члана 39. Одлуке о месним заједницама на територији града Панчева ("Сл.лист града Панчева"бр.36/2011), Савет месне заједнице Банатско Ново Село на седници одржаној  22.02.2012. године, донела је

 

С  Т  А  Т  У  Т

 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАНАТСКО НОВО СЕЛО

 

I.  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

 

            Месна заједница се образује ради задовољавања општих, заједничких и свакодневних потреба грађана који живе на територији месне заједнице.

 

Члан 2.

 

            Месна заједница Банатско Ново Село, (у даљем тексту: месна заједница), образована је Одлуком о месним заједницама на територији града Панчева ("Сл.лист града Панчева"  бр. 36/2011).

 

            Територија месне заједнице Банатско Ново Село, обухвата подручје  насељеног места Банатско Ново Село – к.о. Банатско Ново Село.

 

 

Седиште месне заједнице је у Банатском Новом Селу, улица Маршала Тита   бр. 67

Члан 3.

 

            Месна заједница има својство правног лица у оквиру права и обавеза утврђених Статутом града, Одлуком о месним  заједницама на територији града Панчева и овим статутом.

                       

Члан 4.

 

            Месна заједница има свој празник.

            Празник месне заједнице је Св. Тројица - Духови.

 

Члан 5.

                                                                                                   

            Месна заједница има печат округлог облика, пречника 40 мм, исписан на  српском језику ћириличким писмом  и на румунском језику и писму на следећи начин:  

у унутрашњем кругу ГРАД ПАНЧЕВО, МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА,

у средишњем делу печата исписан је назив месне заједнице „Банатско Ново Село“,

у дну печата исписано је седиште Месне заједнице Банатско Ново Село,        

 

 

            У Месној заједници користи се пријемни штамбиљ.

            Пријемни штамбиљ има облик правоугаоника димензија 70 х 40 мм, са текстом исписаним на српском језику ћириличким писмом на следећи начин:

 

ГРАД ПАНЧЕВО

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАНАТСКО НОВО СЕЛО

Бр. __________

од ________ године

(Банатско Ново Село)

 

Члан 6.

 

            Грађани у месној заједници, своје потребе и интересе задовољавају и остварују у следећим областима:

 

-  просторног и урбанистичког планирања и уређења месне заједнице,

-          заштите и унапређења животне средине,

-          уређења и одржавања насеља и зелених површина,

-          изградње и одржавања објеката комуналне инфраструктуре, развоја комуналних делатности и квалитета комуналних услуга,

-          снабдевања и заштите потрошача,

-          развоја пољопривреде,

-          културе  и образовања

     -     јавног обавештавања,

-          здравствене и социјалне заштите, друштвене бриге о деци, старим лицима и лицима са посебним потребама,

-          организовање противпожарне заштите,

-          реализације заведеног самодоприноса и завођењу новог,

-          организује и извршава мере на спречавању и отклањању последица од елементарних непогода,

-          организовања разних облика хуманитарне помоћи на свом подручју,

-          цивилне заштите становништва на основу одлука надлежних органа и

-          и у другим областима од непосредног интереса за живот и рад грађана месних заједница у складу са законом, Статутом града, одлукама Скупштине града и Статутом месне заједнице.

-           

Члан 7.

 

            У вршењу послова из члана 6. овог статута грађани задовољавају заједничке потребе и интересе путем:

 

-          покретања иницијативе за доношење и измену планских аката,

-          покретања иницијативе за комунално уређење насеља, одржавање чистоће улица, уређење и одржавање зелених површина,

-          заштите и унапређења животне средине,

-          покретања иницијативе за издвајање, спајање или припајање насеља из састава месне заједнице,

-          одржавања и коришћења пословног простора датог на употребу месној заједници,

-          задовољавања потреба и интереса у области заштите од елементарних и других непогода,

-          организовања хуманитарних акција за кориснике социјалне помоћи и друге социјалне категорије грађана,

-          реализовања заједничких потреба у области културе, физичке културе, организовања културних  манифестација и спортских такмичења,

-          расписивања и спровођења референдума,

-           збора грађана,

-           грађанске иницијативе, и

-          мировних већа.

Члан 8.

 

            Месна заједница се може повезивати и остваривати сарадњу са предузећима, организацијама, заједницама и другим месним заједницама.

 

II. УЧЕШЋЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У РАЗВОЈУ ГРАДА

 

Члан 9.

 

            У циљу што квалитетнијег и свеобухватнијег задовољавања заједничких потреба и интереса грађани имају права и дужност да разматрају средњорочне и годишње програме уређења грађевинског земљишта, Средњорочне и Дугорочне програме одржавања, заштите и развоја путева и планова и програме рада на изради просторних и урбанистичких планова.

            На програме из претходног става, грађани дају мишљења и предлоге непосредно или путем својих органа.

 

Члан 10.

 

            Скупштина месне заједнице дужна је да благовремено информише грађане о чињеницама и подацима потребним за припремање, доношење и остваривање програма развоја из члана 9. овог статута и да обезбеди координацију и усаглашавање циљева и интереса у месној  заједници са циљевима и интересима субјеката програмирања.

            Ако се укаже потреба да о појединим питањима из претходног става буде укључен најшири круг грађана ради постизања договора о основним елементима развоја, Скупштина месне заједнице је дужна да организује јавне расправе.

 

III. ОДЛУЧИВАЊЕ У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

 

Члан 11.

 

            Радни људи и грађани у месној заједници одлучују:

 

            - референдумом;

            - писменим изјашњавањем ;

            - грађанска иницијатива;

            - збор грађана и

            - преко органа месне заједнице.

 

 

 

1. Референдум

Члан 12.

 

            Референдум је начин непосредног изјашњавања грађана, односно одлучивања о питањима која су од значаја за грађане месне заједнице, о питањима која су предвиђена законом, Одлуком о  месним заједницама на територији града Панчева   и Статутом Града.

 

                                                                       Члан 13.

 

            Предлог за расписивање референдума Скупштини месне заједнице може поднети:

            - најмање 10% уписаних бирача са територије месне заједнице;

            - 1/3 Скупштине месне заједнице;

           

Члан 14.

 

            Скупштина месне заједнице је дужна да расправља о сваком предлогу за расписивање референдума и о томе обавести предлагача.

 

Члан 15.

 

            Скупштина месне заједнице је дужна да распише референдум уколико захтев за то поднесе најмње 1/3 од укупног броја уписаних бирача у месној заједници.

            Акт о расписивању референдума садржи нарочито: назначење територије за коју се референдум расписује, акт, односно питање о коме се грађани изјашњавају; датум спровођења референдума и време одређено за изјашњавање на референдуму.

            Акт о расписивању референдума објављује се на огласној табли месне заједнице.

            Од дана расписивања до дана спровођења референдума не може протећи мање од 15 ни више од 90 дана.

 

Члан 16.

 

            Референдум се расписује и спроводи на начин и по поступку како је то регулисано законом.

           

            Одлука  путем референдума донета је ако се за њу изјаснила већина грађана која је гласала, под условом да је  гласало више од половине укупног броја грађана.

            Одлука донета на референдуму је обавезна, а Скупштина месне заједнице је не може ставити ван снаге, нити мењати њену суштину у наредном периоду од годину дана од дана доношења одлуке.

  

 

Члан 17.

 

            Ако грађани референдумом нису потврдили акт, односно нису се изјаснили за питање које је било предмет изјашњавања, о том акту, односно питању не може се поново одлучивати на референдуму у року краћем од 6 месеци од дана гласања на референдуму.

 

2. Грађанска иницијатива

                                                                       Члан 18.

 

            Грађани који имају бирачко право и пребивалиште на територији града имају право да путем грађанске иницијативе предложе Скупштини града доношење аката којима ће се уредити одређено питање из изворног делокруга Града, доношење или промену Статута града и других аката, расписивање референдума и решавање других питања, у складу са законом и Статутом града и овим статутом.

            О предлогу из става 1. овог члана Скупштина града је дужна да одржи расправу и достави образложен одговор грађанима у року од 60 дана од добијања предлога.

Члан 19.

 

            За покретање грађанске иницијативе потребно је најмање 10% потписа бирача прикупљених на начин и по поступку утврђеном законом.

            О предлогу за које су прикупљени потписи из претходног става Скупштина одлучује већином гласова од укупног броја одборника, на начин и по поступку утврђеном Пословником Скупштине.

            Иницијативу за разматрање,односно решавање одређених питања из оквира права и дужности месне заједнице може покренути сваки грађанин ,сам или заједно са другима,подношењем исте у писменом облику Скупштини месне заједнице.

 

3) Збор грађана

Члан 20.

 

            Збор грађана се сазива за територију месне заједнице ради разматрања   питања од заједничког интереса за  грађане месне заједнице.

            Збор грађана расправља и даје  предлоге о питањима из  надлежности органа града на начин утврђен Статутом града.

 

Ако се  ради о питањима од заједничког интереса за грађане месне заједнице, збор грађана сазива председник Скупштине Месне заједнице на основу Одлуке Скуштине Месне заједнице о сазивању збора грађана и утврђивања питања о којима ће се на истом расправљати, на иницијативу одборника или најмање 10% грађана са пребивалиштем на територији месне заједнице.

            Збор грађана се може одржати и на њему пуноважно одлучивати ако му присуствује најмање 10% грађана са подручја за које је збор сазван.

 

Збор грађана већином гласова присутних усваја захтеве и предлоге и упућује их  Скупштини Месне заједнице.

 

Члан 21.

           

            Скупштина Месне заједнице је дужна да у року од 60 дана од одржавања збора грађана размотри захтеве и предлоге  са збора и о њима заузме став, односно донесе одговарајућу одлуку или меру и о томе обавести грађане.

 

Члан 22.

 

            Начин сазивања збора грађана, његов рад, као и начин утврђивања ставова збора уређује се посебном одлуком Скупштине града.

 

IV.   ОРГАНИ  МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  И ПОСТУПАК ЊИХОВОГ ИЗБОРА

 

Члан 23.

 

            Скупштина месне заједнице је орган месне заједнице.

            Скупштина месне заједнице је представничко тело грађана месне заједнице.

            Скупштина  месне заједнице има  15  чланова.

           

Члан 24.

 

Скупштина месне заједнице може образовати Извршни одбор, као извршни орган Скупштине месне заједнице, ради претходног разматрања и предлагања појединих питања из надлежности Скупштине и спровођења одлука Скупштине, комисија и других радних тела која су образована  Пословником о раду Скупштине месне заједнице.

Извршни одбор има  5 чланова.

Председник Скупштине Месне заједнице предлаже председника Извршног одбора који у року од 15 дана предлаже чланове Извршног одбора из реда чланова Скупштине и  грађана-стручних лица из одређених области  са пребивалиштем на територији Месне заједнице.

            Мандат чланова Извршног одбора траје четири године.

           

            Чланови Извршног одбора за свој рад одговарају Скупштини месне заједнице.

            Начин рада и одлучивања Извршног одбора ближе се уређује Пословником о раду Извршног одбора.

 

Члан 25.

 

            Чланови Скупштине  месне заједнице бирају се на четири године.

            Избори за чланове Скупштине месне заједнице одржавају се истовремено кад и избори за одборнике Скупштине града.

            Чланове Скупштине  месне заједнице бирају грађани по већинском систему, на непосредним изборима, тајним гласањем, на бирачким местима у складу са Статутом месне заједнице.

            Сваки грађанин који има изборно право и пребивалиште на подручју бирачког места има право да бира и да буде биран за члана Скупштине месне заједнице.

 

Члан 26.

 

            Изборе за чланове Скупштине месне заједнице расписује председник Скупштине града, најкасније 15 дана након расписивања избора за одборнике Скупштине града.

            Одлуком о расписивању избора одређује се дан одржавања избора, као и дан када почињу тећи рокови за вршење изборних радњи.

           

Члан 27.

 

            Органи за спровођење избора су Комисија за спровођење избора Скупштине месних заједница на територији града Панчева (у даљем тексту: Комисија) и бирачки одбори. Председника, заменика председника и чланове Комисије, на предлог скупштине месних заједница именује председник Скупштине града на период од четири године.

            Функцију бирачких одбора обављају бирачки одбори именовани за избор одборника Скупштине града.

            Стручне и административно-техничке послове за потребе Комисије и бирачких одбора обављају стручне службе Градске управе.

 

 

Члан 28.

 

            Послови Комисије су:

 

            1. стара се о законитости спровођења избора чланова скупштина месних заједница,

            2.доноси Одлуку о одређивању броја чланова скупштине месних заједница који се бирају на бирачким местима, у складу са овом одлуком и Статутом месне заједнице,

            3. даје упутства бирачким одборима у погледу спровођења поступка избора,

            4. прописује обрасце и организује техничке припреме за спровођење избора чланова скупштина месних заједница,

            5. утврђује да ли су предлози кандидата сачињени и поднети у складу са одредбама ове одлуке,

            6. утврђује и оглашава листе кандидата,

            7. утврђује број гласачких листића за бирачка места и записнички их предаје бирачким одборима,

            8. утврђује резултате гласања на бирачким местима и број гласова за сваког кандидата,

            9. врши и друге послове спровођења поступка избора чланова скупштина месних заједница.

            У свом раду Комисија сходно примењује закон, упутства и друга акта која се односе на спровођење избора за одборнике Скупштине града.

 

Члан 29.

 

            Право предлагања кандидата за члана Скупштине месне заједнице има најмање 15 грађана са пребивалиштем на подручју бирачког места за које се кандидат предлаже.

            Сваки грађанин може предложити само једног кандидата за члана Скупштине месне заједнице.

 

Члан 30.

 

            Предлог кандидата за чланове Скупштине месне заједнице доставља се Комисији на посебном обрасцу који садржи:

 

            1. назив предлагача;

            2. назив месне заједнице и ознаку бирачког места за које се кандидат предлаже;

            3. име и презиме кандидата, место и адресу пребивалишта;

        4. потписе потребног броја бирача који је овом одлуком утврђен као услов за предлагање кандидата.

 

Уз предлог кандидата, Комисији се доставља документација, и то:

 

            1. потврда о изборном праву за сваког кандидата,

            2. уверење о пребивалишту;

            3. писмена изјава кандидата да прихвата кандидатуру;

            4. овлашћење предлагача за подношење предлога кандидата.

 

 

 

Члан 31.

 

            Предлог кандидата са потребном документацијом подноси се Комисији најкасније 15 дана пре дана одређеног за одржавање избора.

            Комисија одмах, а најкасније у року од 24 часа од пријема предлога кандидата утврђује да ли је предлог кандидата поднет у прописаном року.

            Уколико  је предлог кандидата неблаговремен, Комисија ће донети решење о одбацивању предлога кандидата, у року прописаном у претходном ставу овог члана.

            Комисија одмах, а најкасније у року од 24 часа од пријема предлога кандидата, утврђује да ли је достављена документација потпуна.

Уколико је достављена документација непотупна, Комисија у року прописаном у претходном ставу овог члана доноси закључак којим предлагачу кандидата налаже да најкасније у року од 48 часова од доставе закључка отклони недостатке на које се у закључку указује.

            Комисија, у року од 24 часа, доноси решење о одбијању предлога кандидата, уколико подносилац предлога не поступи у складу са претходним ставом овог члана.

 

Члан 32.

 

            За чланове Скупштине месне заједнице изабрани су кандидати који су добили највећи број гласова на бирачком месту.

            Ако два или више кандидата добију једнак и истовремено највећи број  гласова на бирачком месту, гласање се на том бирачком месту понавља у року од 15 дана од дана утврђивања резултата.

            На поновљеном гласању гласа се само о кандидатима који добију једнак и истовремено највећи број гласова.

            На поновљеном гласању изабран је кандидат који је добио највећи број гласова.

            Ако и на поновљеном гласању више кандидата добије једнак и истовремено највећи број гласова, гласање се понавља у року од 8 дана од дана утврђивања резултата, све док један кандидат не добије највећи број гласова.

 

Члан 33.

 

            Средства за спровођење избора чланова Скупштине месних заједница обезбеђују се  у буџету града Панчева.

 

Члан 34.

 

            Конститутивну седницу Скупштине месне заједнице сазива председник Скупштине месне заједнице из претходног сазива у року од 20 дана од дана утврђивања коначних резултата избора.

Ако  председник Скупштине месне заједнице из претходног сазива  не сазове конститутивну седницу  у  предвиђеном року, седница се може сазвати на предлог 1/3 новоизабраних чланова Скупштине.

До избора председника и заменика председника Скупштине седницом председава најстарији члан Скупштине.

На Конститутивној седници Скупштине потврђује мандате нових чланова Скупштине.

Мандат нових чланова Скупштине месне заједнице почиње да тече даном потврђивања мандата.

            Скупштина месне заједнице на истој седници бира председника и заменика председника Скупштине из реда својих чланова.

Председник Скупштине месне заједнице представља, заступа месну заједницу и одговоран је за извршење финансијског плана.

Заменик председника Скупштине месне заједнице, замењује председника Скупштине месне заједнице у случају његове одсутности или спречености да обавља функцију.

 

Члан 35.

 

Члану Скупштине месне заједнице престаје мандат пре истека времена на који је изабран у складу са законом који регулише престанак мандата одборника Скупштине града.

 

Члан 36.

 

Члан Скупштине месне заједнице може бити опозван из следећих разлога:

 

- ако неоправдано изостане три или више пута се седнице Скупштине,

- ако својим понашањем ремети рад Скупштине,

- ако не поштује одлуке и акта месне заједнице и њених органа.

 

Члан 37.

 

            Опозив једног или више чланова Скупштине може предложити:

 

            - збор грађана, на предлог најмање 10% грађана са пребивалиштем на подручју на коме је изабран члан Скупштине месне заједнице, и

            - Скупштина месне заједнице.

           

Члан 38.

 

            Предлог за опозив једног или више чланова Скупштине доставља се председнику Скупштине града.

            Председник  Скупштине града  расписује у року од 15 дана од дана подношења предлога за опозив, референдум на којем ће се грађани изјаснити о опозиву једног  или више чланова Скупштине.

            Од дана расписивања до дана спровођења референдума не сме да протекне мање од 15 ни више од 90 дана.

Право изјашњавања на референдуму имају грађани који имају изборно право и пребивалиште на територији за коју се расписује референдум.

 

Члан 39.

           

            У случају престанка мандата члана Скупштине месне заједнице, пре истека времена на који је изабран, председник Скупштине града, на образложени предлог Скупштине месне заједнице, може расписати допунске изборе, у складу са Одлуком о месним заједницама на територији града Панчева и овим статутом.

Члан 40.

 

            Скупштина се сматра распуштеном ако:

 

- не донесе Статут месне заједнице у прописаном року,

- не одржи седницу Скупштине дуже од три месеца, и

- не донесе финансијски план и програм рада месне заједнице до 31. марта текуће године.

Председник Скупштине града констатује наступање услова из претходног става овог члана и истовремено доноси одлуку о расписивању избора за чланове нове Скупштине који се морају спровести у року који не може бити дужи од 60 дана.

Председник Скупштине града неће донети одлуку о расписивању избора за чланове нове Скупштине  уколико је до истека мандата чланова Скупштине остало мање од шест месеци.

 

Члан 41.

 

            Предлог за опозив Скупштине може се поднети ако се у Месној заједници не задовољавају потребе и интереси грађана Месне заједнице и ако се послови који су поверени месној заједници не обављају у складу са законом, Статутом града, овом одлуком, Статутом месне заједнице и другим актима Скупштине града.

            Опозив Скупштине може предложити:

            - збор грађана, на предлог најмање 10% грађана са пребивалиштем на подручју месне заједнице,

            - Градоначелник,

            - Градско веће, и

            - најмање једна трећина одборника Скупштине града.

           

Члан 42.

 

            Предлог за опозив Скупштине доставља се председнику Скупштине града.

            Председник  Скупштине града, у року од 15 дана од дана подношења предлога за опозив,  расписује референдум на којем ће се грађани изјаснити о опозиву Скупштине.

            Од дана расписивања до дана спровођења референдума не сме да протекне мање од 15 ни више од 90 дана.

Право изјашњавања на референдуму имају грађани који имају изборно право и пребивалиште на територији месне заједнице за коју се расписује референдум.

  

Члан 43.

 

Уколико се на референдуму донесе одлука о опозиву Скупштине, председник Скупштине града, у року од 15 дана од дана утврђивања резултата референдума, доноси одлуку о расписивању избора за чланове нове Скупштине који се морају спровести у року који не може бити дужи од 60 дана.

Председник Скупштине неће донети одлуку о расписивању избора за чланове нове Скупштине  уколико је до истека мандата чланова Скупштине остало мање од шест месеци.

 

Члан 44.

 

            До конституисања нове Скупштине текуће и неодложне послове из надлежности Скупштине обавља привремена скупштина коју чине председник, заменик председника и три члана.

            Градско веће доноси решење о образовању привремене скупштине.

 

Члан  45.

 

            Послови Скупштине месне заједнице су:

           

            - доноси Статут месне заједнице и Пословник о раду,

            - доноси програм рада месне заједнице и финансијски план,

            -подноси извештај о раду и завршни рачун месне заједнице,

            - доноси одлуке о намени и употреби средстава месне заједнице,

            - покреће иницијативу за увођење самодоприноса,

            - врши надзор над спровођењем програма реализације самодоприноса,    

            - разматра извештаје о раду на активностима и извршавању програма, планова и других одлука,

            - обезбеђује услове за остваривање функције одборника Скупштине града,

            - одлучује о вршењу послова из области комуналних и других делатности од интереса за грађане месне заједнице,

 - утврђује престанак мандата чланова Скупштине месне заједнице и покреће иницијативу за  избор новог члана Скупштине,

- сарађује са удружењима грађана и невладиним организацијама,

            - образује радна тела и врши друге послове у складу са Статутом месне заједнице, овом одлуком и одлукама Скупштине града.

            -

 

Члан 46.

 

Скупштина месне заједнице ради и одлучује на седници којој присуствује већина од укупног броја чланова, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова Скупштине, ако законом, одлуком Скупштине града, Одлуком о месним заједницама на територији града Панчева или овим Статутом није другачије одређено.

 

Члан 47.

           

            Већина гласова од укупног броја чланова  скупштине потребна је при одлучивању о:

  1. програму рада месне заједнице и финансијском плану,

             2. извештају о раду и завршном рачуну месне заједнице,

              3. опозиву једног или више чланова Скупштине месне заједнице и

  4. именовању и разрешењу председника и заменика председника Скупштине месне заједнице.

 

Члан 48.

 

            Скупштина месне заједнице може образовати комисије и друга радна тела, ради претходног разматрања и предлагања појединих питања из надлежности Скупштине.

            Састав, начин рада и надлежност комисија и других радних тела Скупштине месне заједнице утврђује се Пословником Скупштине месне заједнице или Одлуком о њиховом образовању.

 

V. СРЕДСТВА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

 

Члан 49.

 

            Средства за рад  месне заједнице обезбеђују се из:

 

            1. средства утврђених одлуком о буџету Града;

            2. средства која грађани обезбеђују самодоприносом ;

            3. донација поклона и других законом дозвољених начина,

            4. прихода које месна заједница оствари својом активношћу.

 

Члан 50.

 

            О обезбеђивању и коришћењу средстава којима располаже месна заједница грађани одлучују преко органа месне заједнице.

            Грађани имају право да остварују контролу и буду информисани о трошењу средстава месне заједнице.

           

Члан  51.

 

            Месна заједница има право коришћења на стварима у јавној својини Града у складу са законом и прописом,односно другим актима Града.

 

Члан  52.

 

            Средства за задовољавање заједничких потреба и интереса у месној заједници утврђују се Финансијским планом који доноси Скупштина месне заједнице на који сагласност даје Градско веће.

            Финансијским планом одређује се висина средстава, избор и начин њиховог прибављања, намене и начин трошења средстава.

            Коначан обрачун утрошених средстава исказује се Завршним обрачуном који доноси Скупштина месне заједнице.

 

Члан 53.

 

            Средства месне заједнице воде се на посебним  рачунима у оквиру консолидованог рачуна трезора града Панчева.

            О располагању средствима месне заједнице одлучује Скупштина месне заједнице.

Члан 54.

 

            Контролу располагања средствима месне заједнице, врше законом одређени органи и Служба за буџетску и инспекцијску ревизију. 

            .

Члан 55.

 

            Самодопринос се уводи под условима, и на начин и по поступку утврђеним законом и Статутом града.

            У складу са програмом развоја месне заједнице, самодопринос се може увести за месну заједницу или део месне заједнице.

            Средства самодоприноса могу се удружити са средствима самодоприноса других месних заједница када се ради о задовољавању заједничких потреба грађана.

 

 

VI.  СЕКРЕТАР МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

 

Члан 56.

 

Месна заједница може имати секретара.

Секретара поставља Скупштина месне заједнице на основу посебне одлуке,  у складу са важећим законским прописима.

 

Члан 57.

 

            Секретар месне заједнице обавља следеће послове:

            - стара се о законитом раду месне заједнице,

- обавља административно-тахничке послове за месну заједницу,

- помаже председнику Скупштине у припреми и руковођењу седницама Скупштине и у спровођењу одлука и закључака Скупштине,

- обавља друге послове у складу са законом, Статутом града, Одлуком о  месним заједница на територији града Панчева  као и по налогу председника Скупштине месне заједнице. 

 

Члан 58.

 

            Стручне, административне, техничке и финансијске послове за потребе месне заједнице и њених органа за чије обављање се средства обезбеђују из буџета Града координираће Градска управа.

 

 

VII. МИРОВНА  ВЕЋА

Члан 59.

 

            Мировна већа се образују у циљу развијања  добрих односа међу грађанима и решавања спорова грађана, о правима којима слободно располажу уколико за њихово решавање није надлежан суд.

 

Члан 60.

 

            Поступак пред Мировним већем је јаван, усмен и непосредан.

            Мировно веће може да искључи јавност на захтев учесника у спору, ако за то постоје оправдани разлози. Мировно веће ће обавезно искључити јавност ако то захтевају оба учесника у спору.

 

Члан 61.

           

            Учесници у спору пред Мировним већем дужни су да чувају и штите тајност поверљивих података и других података који могу норушити углед учесника у спору.

 

Члан 62.

 

            У остваривању својих функцијам мировна већа сарађују међусобно као и са органима и телима у месној заједници, органима града, судовима, предузећима и установама, синдикатом,   полицијском управом и другим органима.

            О свом раду и запажањима до којих долази у остваривању своје функције мировна већа подносе извештај Скупштини месне заједнице једном годишње при чему могу предлагати и мере које треба предузети ради отклањања узрока спорова или насталих штетних последица.

                       

Члан 63.

           

            Скупштина месне заједнице бира чланове Мировног већа јавним односно тајним гласањем уколико потребу тајног гласања претходно утврди.

Кандидате за чланове Мировног већа предлаже Скупштини месне заједнице одговарајуће радно тело.

Мировно веће има укупно 3 члана Мировног већа.

Чланови Мировног већа бирају се на време од 4 године и по истеку овог рока могу бити поново бирани.

            За члана Мировног већа може бити предложен и биран сваки пунолетни грађанин који има пребивалиште на подручју Месне заједнице, под условом да ужива углед у средини у којој живи и ради, и да је држављанин РепубликеСрбије.

            Функција члана Мировног већа је почасна.

 

Члан 64.

 

            Мировно веће чине председник и  2 члана, који имају заменике.

            Мировно веће приликом конституисања из свог састава бира председника и заменика председника.

            Председник Мировног већа представља Мировно веће, сазива седнице, предлаже дневни ред и стара се о његовом раду.

 

Члан 65.

 

            За свој рад у Мировном већу члановима Већа припада накнада, односно изгубљена зарада.

            Висина накнаде се одређује у складу са прописима који се примењују за судије поротнике судова.

            Средства за рад  мировних већа обезбеђују се из средстава буџета града која се уступају месним заједницама за финансирање њихове делатности.

 

Члан 66.

 

            У поступку ради мирења односно споразумевања, Мировно веће по сопственом уверењу на основу савести и брижљиве оцене ствари због које је настао спор, доноси закључке.

Члан 67.

 

            У поступку пред Мировним већем води се записник који садржи назив и састав Мировног већа, место и време вођења поступка, предмет спора, имена и друге личне податке о учесницима у спору и начин и резултат окончања спора (поравнање, измирење, неуспео покушај мирења, односно споразумевања и сл.)

 

Члан 68.

 

            У споровима о материјалним и другим обавезама може се закључити поравнање које има снагу извршне исправе.

            Споразум учесника о постигнутом паравнању уноси се у записник.

            Поравнање је закључено кад га учесници у спору потпишу.

           

VIII. ЈАВНОСТ  РАДА

Члан 69.

 

            Рад органа месне заједнице је јаван.

            Скупштина месне заједнице је дужна да предузме све мере да грађани буду правовремено и тачно информисани о свим питањима у месној заједници.

 

Члан 70.

 

            Јавност рада у месној заједници се обезбеђује:

            - јавним одржавањем седница Скупштине месне заједнице и његових радних тела;

            -  изношењем на јавну дискусију одлука и материјала, који се пре усвајања морају изнети на јавну дискусију предвиђену овим  статутом и другим актима месне заједнице;

            -  преко средстава јавног информисања;

            -  постављањем интернет презентације;

            -  истицањем на огласној табли: дневног реда за седницу Скупштине Месне заједнице, донетих  одлука и других аката месне заједнице и њених органа;

           - путем истицања обавештења на видном месту или на други начин.

 

 

IX.  ПОСТУПАК ЗА ДОНОШЕЊЕ,  ИЗМЕНУ И ДОПУНУ СТАТУТА

 

Члан 71.

 

            Статут месне заједнице доноси Скупштина месне заједнице.

            Иницијативу за доношење и измену и допуну Статута месне заједнице могу покренути Градоначелник, Скупштина града, Градска управа, Удружења грађана и групе грађана.

            Иницијатива из претходног става се не подноси уколико се ради о обавези усаглашавања Статута са законом, Одлуком о месним заједницама на територији града Панчева и другим прописима.

 

Члан 72.

 

            Комисија од 3 члана коју образује Скупштина месне заједнице утврђује Нацрт статута и објављује га на огласној  табли месне заједнице у трајању од 7 дана, ради стављања примедаба, предлога и мишљења.

            По протеку рока из претходног става, Комисија разматра евентуалне примедбе и предлоге и утврђује Предлог статута и упућује га Скупштини месне заједнице ради разматрања и усвајања.

 

 

Члан 73.

 

            Измене и допуне Статута врше се на начин и по поступку за његово доношење.

 

X.  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 74.

 

            Одредбе Статута којима се регулишу органи месне заједнице и поступак њиховог избора  примењују се  од спровођења првих наредних избора за чланове  Скупштине Месне заједнице.

 

                                                                       Члан 75.

 

            Надлежни органи месних заједница дужни су да најкасније у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог статута ускладе општа акта са одредбама овог статута.

 

 

Члан 76.

 

            Овај статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли у месној заједници.

 

 

Члан 77.

 

 

            Даном ступања на снагу овог статута, престаје да важи Статут месне заједнице  Банатско Ново Село  донет  2004. године .

 

 

 

 

 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАНАТСКО НОВО СЕЛО                                    ПРЕДСЕДНИК  САВЕТА

САВЕТ  МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ                                                                    МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

БРОЈ: 49 / 12                                                             

ДАНА: 22. фебруар 2012. године                                                              Василије Крајњан

                                                                                                                  _____________________                            

 

 

Администрација:

  • 1
  • 2
  • 3

Избор језика:

LatinicaЋирилица
Vrh